برنامه ریزی مأموریت گرا و برنامه ریزی منابع محور درنگی در تنوع گزینه های برنامه ریزی

برنامه ریزی مأموریت گرا و برنامه ریزی منابع محور درنگی در تنوع گزینه های برنامه ریزی
برنامه ریزی مأموریت گرا و برنامه ریزی منابع محور درنگی در تنوع گزینه های برنامه ریزی

برنامه ریزی مأموریت گرا و برنامه ریزی منابع محور درنگی در تنوع گزینه های برنامه ریزی یکی از آثار برنامه این است که من در هر زمان خاص خیالم راحت باشد که همین کار را باید بکنم. اگرپشت میز کار به فکر کارهای دیگر هستم،معلوم است که برنامه ندارم. نویسنده با بیان مطلب ذکر شده در مقدمه ، به توصیف دو سبک برنامه ریزی می پردازد. برنامه ریزی منابع محور این گونه است که فهرستی از فعالیت های خوب و لازم نوشته شود و بعد زمان در آن پر شود. در برنامه ریزی مأموریت گرا خیره شدن به نقطه هدف وجود دارد. از آن جایی که تمرکز بحث روی برنامه ریزی ماموریت گرا است این قسمت بسط بیشتری پیدا می کند. گرچه ناظر به حوزه و حوزویان نوشته شده است ولی قابل استفاده ی عموم جبهه انقلاب است. در ادامه به رسالت تخصصی حوزه می پردازد و بعد از آن به ماموریت که بعد از تعریف ماموریت دو چیز باید روشن شود طرح رشد و طرح خدمت. یکی از آثار برنامه این است که من در هر زمان خاص خیالم راحت باشد که همین کار را باید بکنم. اگرپشت میز کار به فکر کارهای دیگر هستم،معلوم است که برنامه ندارم. نویسنده با بیان مطلب ذکر شده در مقدمه ، به توصیف دو سبک برنامه ریزی می پردازد. برنامه ریزی منابع محور این گونه است که فهرستی از فعالیت های خوب و لازم نوشته شود و بعد زمان در آن پر شود. در برنامه ریزی مأموریت گرا خیره شدن به نقطه هدف وجود دارد. از آن جایی که تمرکز بحث روی برنامه ریزی ماموریت گرا است این قسمت بسط بیشتری پیدا می کند. گرچه ناظر به حوزه و حوزویان نوشته شده است ولی قابل استفاده ی عموم جبهه انقلاب است. در ادامه به رسالت تخصصی حوزه می پردازد و بعد از آن به ماموریت که بعد از تعریف ماموریت دو چیز باید روشن شود طرح رشد و طرح خدمت.
Powered by TayaCMS